Нөхөн олговор

НӨХӨХ ОЛГОВРЫН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ

2014.05.13.                                                                                                   Улаанбаатар хот   “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” хуульд улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдээд цагаатгагдсан иргэд, тэдний эхнэр /нөхөр/, үр хүүхэд, ач, зээ нарт нөхөх олговрын 1 сая төгрөг, 500 000 төгрөгийг нэг удаа нөхөх олговор хэлбэрээр олгохоор заасан байдаг. Энэхүү нөхөх олговрыг нэхэмжлэгч нар ерөнхийдөө дараах баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд:   Нэг. ... Дэлгэрэнгүй...