Үйл ажиллагааны чиглэл

НӨХӨХ ОЛГОВРЫН НЭХЭМЖЛЭЛ БҮРДҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ (2023 оны 12 сар) 1, 40 сая төгрөг

НӨХӨХ ОЛГОВРЫН НЭХЭМЖЛЭЛЭЭ БҮРДҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

            Доорх нэр бүхий иргэд Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны хоёрдугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 3 дугаар хэсгийн дагуу нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн тул мөн тогтоолын 4 дэх хэсгийн 5-ын б, в, 9 дүгээр заалтуудыг баримтлан нийтэд мэдээлж байна.

  1. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:
  Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргааНэхэмжлэгчийн овог, нэрХэлмэгдэгчийн нэр, овогХэлмэгдэгчийн үндсэн захиргааХэлмэгдэгчийн юу болохНөхөн олговрын хэмжээ
1.ӨмнөговьГэлэгийн ЗулзагаЗоригт ГэлэгийнӨмнөговьХүүхэд40 сая

2. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:

  Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргааНэхэмжлэгчийн овог, нэрХэлмэгдэгчийн нэр, овогХэлмэгдэгчийн үндсэн захиргааХэлмэгдэгчийн юу болохНөхөн олговрын хэмжээ
1.ӨмнөговьГэлэгийн ЗулзагаЗоригт ГэлэгийнӨмнөговьХүүхэд1 сая

Иргэдийн анхааралд: Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн эдгээр иргэний нэр дээр нөхөх олговор нэхэмжлэх болон олговрыг хуваах асуудлаар маргаан гарвал маргагч талууд өөрийн харъяалагдах орон нутгийн Цагаатгалын салбар комисс, Цагаатгах Ажлыг Удирдан Зохион Байгуулах Улсын Комиссын Ажлын албанд мэдэгдэж, маргаанаа хэлцлийн журмаар, эсвэл анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн тухайгаа тэмдэглүүлнэ. Маргаан гараагүй нөхцөлд энэ нэрсийн жагсаалт нийтлэгдсэн өдрөөс 30 хоногийн дараа харъяалах иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлээ өгч шийдвэрлүүлнэ. УТХХХЦТНООТ хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д зааснаар нөхөх олговор гаргуулах шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нөхөх олговрыг 2 жилийн дотор бэлэн мөнгөөр нэг удаа олгоно.

Холбоо барих утас: 51-261452

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС