Бидний тухай

Бүтэц зохион байгуулалт

Улсын комиссын нарийн бичгийн дарга
Захиргаа дүн шинжилгээний албаны дарга
Ахлах референт
Салбар комисс, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Дотоод ажил, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн
Нөхөх олговор, мэдээлэл зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
Соён гэгээрүүлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Нягтлан бодогч
Техник хангамж, сүлжээний аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан
Нярав, архивын ажилтан
Бичиг хэргийн ажилтан